Loading...
 • info@hitasaglik.com

Sağlık Kurumu Süreç (Mevcut Durum) Danışmanlığı

Sağlık Kurumu Süreç (Mevcut Durum) Danışmanlığı
 Birimlerin Analizi ve Denetlenmesi

Satın alma

1. Satın Alma Departmanının Rolü ve Fonksiyonları:

 • Satın Alma Departmanının Tanımı: Sağlık kurumlarında satın alma departmanının rolü, görevleri ve sorumlulukları.
 • Tedarik Zinciri Yönetimi: Satın alma departmanının sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunulabilmesi için tedarik zinciri yönetimindeki önemi.
2. Satın Alma Departmanının Analizi:

 • İş Süreçlerinin Değerlendirilmesi: Satın alma departmanının iş süreçlerinin analizi, verimlilik, maliyet ve kalite performansının değerlendirilmesi.
 • Satın Alma Stratejileri: Tedarikçi yönetimi, fiyatlandırma politikaları, sözleşme yönetimi gibi satın alma stratejilerinin analizi ve geliştirilmesi.
3. Satın Alma Departmanının Denetimi:

 • İç Kontrol Süreçleri: Satın alma departmanında iç kontrol süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması.
 • Yetki ve Sorumluluklar: Satın alma departmanında yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve izlenmesi.
 • Performans Değerlendirmesi: Satın alma departmanının performansının objektif kriterlere göre değerlendirilmesi ve iyileştirme süreçleri.
4. Satın Alma Departmanının Verimliliği ve İyileştirme:

 • Süreç Optimizasyonu: Satın alma departmanının süreçlerinin optimize edilmesi, verimlilik artışı ve maliyet kontrolü.
 • İnovasyon ve Teknoloji Kullanımı: Satın alma departmanında yenilikçi yaklaşımların ve teknolojinin kullanımı.
İnsan Kaynakları

1. İnsan Kaynakları Departmanının Rolü ve Fonksiyonları:

 • İnsan Kaynakları Departmanının Tanımı: Sağlık kurumlarında İnsan Kaynakları departmanının rolü, görevleri ve sorumlulukları.
 • Personel Planlama ve İstihdam: İnsan Kaynakları departmanının personel ihtiyaçlarının belirlenmesi, işe alım süreçleri ve istihdam politikaları.
2. İnsan Kaynakları Departmanının Analizi:

 • İş Süreçlerinin Değerlendirilmesi: İnsan Kaynakları departmanının iş süreçlerinin analizi, verimlilik, maliyet ve kalite performansının değerlendirilmesi.
 • Personel Gelişimi ve Eğitimi: İnsan Kaynakları departmanının personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanması.
3. İnsan Kaynakları Departmanının Denetimi:

 • İç Kontrol Süreçleri: İnsan Kaynakları departmanında iç kontrol süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması.
 • Personel Politikaları ve Prosedürler: İnsan Kaynakları departmanının personel politikalarının ve prosedürlerinin belirlenmesi ve uygunluğunun denetlenmesi.
 • Yasal Uyumluluk: İnsan Kaynakları departmanının çalışma yasalarına ve düzenlemelere uyumunun denetlenmesi.
4. İnsan Kaynakları Departmanının Verimliliği ve İyileştirme:

 • Yetenek Yönetimi: İnsan Kaynakları departmanının yetenekli personel yönetimi, performans değerlendirmesi ve kariyer gelişimi.
 • Çalışan İlişkileri ve Motivasyon: İnsan Kaynakları departmanının çalışan memnuniyeti, motivasyon ve iş tatmini üzerindeki etkisi.
Medikal Muhasebe

1. Medikal Muhasebe Departmanının Rolü ve Fonksiyonları:

 • Medikal Muhasebe Departmanının Tanımı: Sağlık kurumlarında medikal muhasebe departmanının rolü, görevleri ve sorumlulukları.
 • Mali Veri Yönetimi: Medikal muhasebe departmanının sağlık kurumlarında mali verilerin doğruluğu, güvenilirliği ve şeffaflığı için önemli rolü.
2. Medikal Muhasebe Departmanının Analizi:

 • Finansal Süreçlerin Değerlendirilmesi: Medikal muhasebe departmanının finansal süreçlerinin analizi, mali kayıtların düzenlenmesi ve raporlama süreçleri.
 • Hesaplamalar ve Faturalandırma: Medikal muhasebe departmanının hastaların tedavi maliyetlerinin hesaplanması, faturalandırma süreçleri ve tahsilat yönetimi.
3. Medikal Muhasebe Departmanının Denetimi:

 • İç Kontrol Süreçleri: Medikal muhasebe departmanında iç kontrol süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması.
 • Hukuki Uyumluluk: Medikal muhasebe departmanının sağlık hukuku ve mali düzenlemelere uyumunun denetlenmesi.
 • Harcama Kontrolü ve Maliyet Analizi: Medikal muhasebe departmanının harcama kontrolü, bütçeleme ve maliyet analizi.
4. Medikal Muhasebe Departmanının Verimliliği ve İyileştirme:

 • Dijital Dönüşüm: Medikal muhasebe departmanında dijital çözümlerin kullanımı, otomasyon ve veri analitiği.
 • Eğitim ve Gelişim: Medikal muhasebe departmanının personelinin eğitimi ve sürekli gelişimi.
Muhasebe ve Finans

1. Muhasebe ve Finans Departmanının Rolü ve Fonksiyonları:

 • Muhasebe ve Finans Departmanının Tanımı: Sağlık kurumlarında muhasebe ve finans departmanının rolü, görevleri ve sorumlulukları.
 • Finansal Yönetim: Muhasebe ve finans departmanının sağlık kurumlarının mali istikrarını sağlamada önemli rolü.
2.     Muhasebe ve Finans Departmanının Analizi:

 • Muhasebe Süreçlerinin Değerlendirilmesi: Muhasebe departmanının iş süreçlerinin analizi, finansal kayıtların düzenlenmesi ve raporlama süreçleri.
 • Finansal Raporlama ve Analiz: Finans departmanının mali tabloların hazırlanması, analiz edilmesi ve yorumlanması.
3.     Muhasebe ve Finans Departmanının Denetimi:

 • İç Kontrol Süreçleri: Muhasebe ve finans departmanında iç kontrol süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması.
 • Mali Denetim: Muhasebe ve finans departmanının mali denetim süreçlerinin planlanması ve uygulanması.
 • Vergi Uyumluluğu: Muhasebe ve finans departmanının vergi mevzuatına uyumunun denetlenmesi.
4.     Muhasebe ve Finans Departmanının Verimliliği ve İyileştirme:

 • Bütçeleme ve Maliyet Kontrolü: Muhasebe ve finans departmanının bütçeleme süreçleri, maliyet analizi ve harcama kontrolü.
 • Finansal Yönetim Araçları: Finans departmanının finansal analiz araçları, nakit yönetimi ve risk yönetimi.
Hasta Hizmetleri

1.      Hasta Hizmetleri Departmanının Rolü ve Fonksiyonları:

 • Hasta Hizmetleri Departmanının Tanımı: Sağlık kurumlarında hasta hizmetleri departmanının rolü, görevleri ve sorumlulukları.
 • Hasta Memnuniyeti ve Deneyimi: Hasta hizmetleri departmanının hasta memnuniyetini artırmak ve olumlu hasta deneyimi sağlamak için önemi.
2.     Hasta Hizmetleri Departmanının Analizi:

 • Hasta İletişimi ve İlişkileri: Hasta hizmetleri departmanının hasta iletişimi, hasta hakları ve şikayet yönetimi.
 • Randevu Yönetimi ve Hasta Kabul: Hasta hizmetleri departmanının randevu süreçleri, hasta kabulü ve kayıt işlemleri.
3.    Hasta Hizmetleri Departmanının Denetimi:

 • Hizmet Kalitesi ve Performans Ölçütleri: Hasta hizmetleri departmanının hizmet kalitesi standartlarının belirlenmesi ve performans ölçütlerinin denetlenmesi.
 • Hasta Verilerinin Güvenliği: Hasta hizmetleri departmanının hasta verilerinin güvenliği ve gizliliğinin denetlenmesi.
4.      Hasta Hizmetleri Departmanının Verimliliği ve İyileştirme:

 • Eğitim ve Gelişim: Hasta hizmetleri departmanının personelinin eğitimi ve sürekli gelişimi.
 • Teknoloji ve İnovasyon: Hasta hizmetleri departmanında teknolojik çözümlerin kullanımı ve yenilikçi uygulamalar.
Hemşirelik Hizmetleri

 • Performans Analizi: Hemşirelik hizmetlerinin etkinlik, verimlilik ve kalite açısından değerlendirilmesi.
 • Denetleme Süreci: Hemşirelik hizmetlerinin standartlara uygunluğunun denetlenmesi ve kalite güvencesi sağlanması.
 • Hasta Güvenliği: Hasta güvenliğini artırmak ve tıbbi hataları minimize etmek için performans analizinin önemi.
 • Verimlilik ve İyileştirme: Sürekli performans analizi sayesinde iyileştirme alanları belirlenir ve verimlilik artırılır.
 • Standartlara Uygunluk: Hemşirelik hizmetlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlanır.
 • Hasta Memnuniyeti: Yüksek kaliteli hizmetlerle hasta memnuniyeti ve deneyimi artırılır.
 • Kurumsal Gelişim: Performans analizi ve denetleme süreci kurumun gelişimine katkı sağlar.
 • Performans Ölçütleri: Belirlenen performans ölçütleri ve göstergelerin kullanılması.
 • Hasta Geri Bildirimleri: Hastaların ve hasta yakınlarının hemşirelik hizmetlerine ilişkin geri bildirimlerin değerlendirilmesi.
 • Veri Toplama ve Analiz: Hemşirelik hizmetlerine ilişkin verilerin düzenli olarak toplanması ve analiz edilmesi.
 • Hedef Belirleme: İyileştirme alanlarına yönelik hedeflerin belirlenmesi ve performans hedeflerinin izlenmesi.
 • Eylem Planları: İyileştirme faaliyetlerine yönelik eylem planlarının oluşturulması ve uygulanması.
 • Denetleme ve Geribildirim: Standartlara uygunluk denetlemeleri ve geribildirim süreçlerinin düzenli olarak yapılması.
 • Sürekli İyileştirme: Hemşirelik hizmetlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve en iyi uygulamaların benimsenmesi için performans analizinden elde edilen verilerin kullanımı.
 • Zayıf Noktaların Belirlenmesi: Performans analizi sonuçlarına dayanarak hemşirelik hizmetlerinin zayıf noktalarının tespiti.
 • Eylem Planlarının Geliştirilmesi: Performansı iyileştirmek için belirlenen hedefler ve eylem planlarının oluşturulması.
 • İzleme ve Değerlendirme: Eylem planlarının uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.

Kurumsal Pazarlama 

1. Kurumsal Pazarlama Departmanının Rolü ve Fonksiyonları:

 • Kurumsal Pazarlama Departmanının Tanımı: Sağlık kurumlarında kurumsal pazarlama departmanının rolü, görevleri ve sorumlulukları.
 • Marka Yönetimi: Kurumsal pazarlama departmanının sağlık kurumlarının marka bilinirliğini artırmak için önemi.
2. Kurumsal Pazarlama Departmanının Analizi:

 • Pazar Araştırması ve Hedef Kitle Analizi: Kurumsal pazarlama departmanının pazar araştırması, hedef kitle analizi ve pazar segmentasyonu.
 • Pazarlama Stratejileri ve Kampanyalar: Kurumsal pazarlama departmanının pazarlama stratejileri, reklam kampanyaları ve dijital pazarlama faaliyetleri.
3. Kurumsal Pazarlama Departmanının Denetimi:

 • Marka İmaji ve İletişimi: Kurumsal pazarlama departmanının marka imajının denetlenmesi, kurumsal iletişim ve kriz iletişimi.
 • Pazarlama Bütçesi ve Performans Ölçütleri: Kurumsal pazarlama departmanının bütçe yönetimi ve pazarlama performansının ölçülmesi.
4. Kurumsal Pazarlama Departmanının Verimliliği ve İyileştirme:

 • Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya: Kurumsal pazarlama departmanında dijital pazarlama stratejilerinin kullanımı, sosyal medya yönetimi ve online itibar yönetimi.
 • İşbirlikleri ve Sponsorluklar: Kurumsal pazarlama departmanının işbirlikleri, sponsorluklar ve etkinlik yönetimi.

Dijital Pazarlama İletişimi

1. Dijital Pazarlama Departmanının Rolü ve Fonksiyonları:

 • Departmanın Tanımı: Sağlık kurumlarında dijital pazarlama departmanının rolü, görevleri ve sorumlulukları.
 • Dijital Varlık Yönetimi: Sağlık kurumlarının dijital varlıklarını yönetme ve güçlendirme süreçlerindeki rolü.
2. Dijital Pazarlama Departmanı Analizi:

 • Dijital Pazarlama Stratejisi: Sağlık kurumlarının dijital pazarlama stratejisinin analizi ve iyileştirme süreçleri.
 • Web Sitesi ve Mobil Uygulama Yönetimi: Sağlık kurumlarının web sitesi ve mobil uygulama yönetimi, kullanıcı deneyimi ve SEO optimizasyonu.
3. Dijital Pazarlama Departmanının Denetimi:

 • Performans Analizi ve KPI'lar: Dijital pazarlama departmanının performansının ölçülmesi, KPI'lar ve analitik raporlama.
 • Marka Uyumu ve İçerik Denetimi: Dijital pazarlama materyallerinin marka uyumu, kalite kontrolü ve içerik denetimi.
4. Dijital Pazarlama Stratejisinin İyileştirilmesi:

 • Hedef Kitle Analizi ve Kişiselleştirme: Sağlık kurumlarının hedef kitle analizi, segmentasyon ve kişiselleştirme stratejileri.
 • Sosyal Medya Yönetimi: Sağlık kurumlarının sosyal medya yönetimi, içerik stratejisi ve etkileşim yönetimi.
Destek Hizmetleri

1. Destek Hizmetleri Departmanının Rolü ve Fonksiyonları:

 • Destek Hizmetleri Departmanının Tanımı: Sağlık kurumlarında destek hizmetleri departmanının rolü, görevleri ve sorumlulukları.
 • Operasyonel Destek: Destek hizmetleri departmanının sağlık kurumlarının operasyonlarını desteklemedeki önemi.
2. Destek Hizmetleri Departmanının Analizi:

 • Tesis Yönetimi: Destek hizmetleri departmanının tesislerin yönetimi, bakımı ve güvenliği.
 • Temizlik ve Hijyen: Destek hizmetleri departmanının temizlik süreçleri, hijyen standartları ve enfeksiyon kontrolü.
3. Destek Hizmetleri Departmanının Denetimi:

 • Hizmet Kalitesi ve Standartları: Destek hizmetleri departmanının hizmet kalitesinin denetlenmesi, performans ölçütleri ve iyileştirme çalışmaları.
 • Malzeme Yönetimi ve Tedarik Zinciri: Destek hizmetleri departmanının malzeme yönetimi, envanter kontrolü ve tedarik zinciri denetimi.
4. Destek Hizmetleri Departmanının Verimliliği ve İyileştirme:

 • Ekip Eğitimi ve Gelişimi: Destek hizmetleri departmanının personelinin eğitimi, yetenek gelişimi ve motivasyonu.
 • Süreç Otomasyonu ve Teknoloji: Destek hizmetleri departmanında süreç otomasyonu, dijital araçlar ve teknolojik iyileştirmeler.